AA ftyk f'k{kk ,oa izf'k{k.k laLFkku Mk;V fdyk?kkV] njHkaxkAA
Mh0,y0,M0 l= 2020&22 ds ukekadu gsrq dyk@okf.kT; fo"k; ds vkosndksa dk fnukad 23-02-2021 ls 25-02-2021 dks gq, dkmfUlfyax ds mijkar es/kk ds vuqlkj p;fur vkosndksa dk ukekadu 26-02-2021 dks 10 cts iwokZg~u ls 04 cts vijkg~u rd
fiNM+s oxksZ dh efgyk    
SL.NO ID Name Gender Email DOB FNAME MNAME EWS Categ Occup DIVYANG PERC Urdu Add Matric Myear Board Marks FM OM Perc Correct% Intermediate Stream Year Board Marks FM OM Perc Correct% Ave% Graduation
1 3459 Kanchan Female Kanchankumaridu123@gmail.com 01/03/1996 Ram narayan Amita devi No BC Student No   No Village-Kamalpur,Post-Kharaua,Anchal-Rahika,Ward No.-01,District-Madhubani,State-Bihar,Pin code-847238 Matric 2013 CBSE CGP 500 370 74 74 Intermediate Commerce 2015 CBSE Marks 600 456 76 76 75  
EBC
1 10941 AASMA KHATOON Female aasmakhatoon711@gmail.com 12/05/1997 MD YEESA KHAIRUN NESA No EBC Student No   No VILLAGE-GODHIYARI,PO-BRAHAMPUR,PS-PHULPARAS,DISTRICT-MADHUBANI,STATE-BIHAR 847409 Matric 2012 BSMEB PATNA Marks 1200 817 68 68.083 Intermediate Arts 2014 BSMEB PATNA Marks 1200 990 82.5 82.5 75.29  
2 5420 ritu raj Female ritu79627@gmail.com 02/02/2000 lal babu sah anamika kumari No EBC Student No   No hasan chowk post- lalbagh darbhanga 846004 Matric 2015 CBSE DELHI CGP 10 10 100 95 Intermediate Commerce 2017 BSEB PATNA Marks 500 274 54.8 54.8 74.9 Graduation
3 735 RAM KUMAR PANDIT Male ramkumarpandit718@gmail.com 07/06/2001 UGESHWAR PANDIT LALITA DEVI No EBC Student No   No VILL-GOSWA PO-PAKRI PS-ALINAGAR Matric 2017 BSEB PATNA Marks 500 382 76 76.4 Intermediate Arts 2019 BSEB PATNA Marks 500 364 73 72.8 74.6